Aktualności rok szkolny 2019/2020

PLAN ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ON – LINE

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Zakończenie roku on-line w szkole podstawowej za pomocą Google Meet:

 • 25.06.2020 ( czwartek) o godz. 16.00, klasa VI B;

 • 25.06.2020 ( czwartek) o godz. 16.00, klasa VII;

 • 25.06.2020 ( czwartek) o godz. 17.00, klasa V A;
 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 10.30, klasa II A;

 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 10.30, klasa II B;

 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 10.30, klasa III A;

 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 11.30, klasa I A;

 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 11.30, klasa I B;

 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 11.30, klasa III B;

 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 12.00, klasa V B;

 • 26.06.2020 ( piątek) o godz. 13.30, klasa VI A;

 • klasa VIII: nie dotyczy

Klasa VIII

Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r. około godz. 10.00. Spotkanie
z wychowawcą w sali gimnastycznej.

PRZEDSZKOLE:

Zakończenie 6 – latków odbędzie się on – line za pomocą Google Meet.

24.06.2020 r. ( środa) o godz. 16.00 – zakończenie roku / przedszkola 6-latków z grupy D i E.

Komunikat parafialny

26.06.2020 ( piątek) godz. 9.00 – Msza św.


WYDAWANIE ŚWIADECTW/ DYPLOMÓW/ UPOMINKÓW
Z OKIENKA PODAWCZEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA

Poniżej podajemy proponowane terminy odbioru świadectw szkolnych. Uczniowie klas I – VII po odbiór świadectw i upominków mogą zgłaszać się przez cały okres wakacji w godzinach pracy sekretariatu lub na początku września.

26.06.2020 ( piątek)

10.00 – klasa VIII

11.00 – 13.00 – klasy: VII, VI a, V a

13.00 – 15.00 – klasy: V b, VI b,

29.06.2020 ( poniedziałek)

11.00 – 13.00 – klasy: I a, I b i II a

13.00 – 15.00 – klasy: II b, III a, III b

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZWROTU PODRĘCZNIKÓW, KLUCZYKÓW, KSIĄŻEK BIBLIOTECZNYCH.

PRZEDSZKOLE

Grupa D i E – 6 LATKI

Poniżej podajemy proponowany termin odbioru dyplomów i upominków. Po odbiór dyplomów i upominków można zgłaszać się przez cały okres wakacji w godzinach pracy sekretariatu lub na początku września.

25.06.2020 godz. 10.30 – 11.30 – rodzice 6 – latków proszeni są o odbiór dyplomów i upominków przy okienku podawczym.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZWROTU KART CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU – DOTYCZY DZIECI, KTÓRE OPUSZCZAJĄ NASZE PRZEDSZKOLE.


Nabór do świetlicy szkolnej w ZSP nr 5 w Żorach

Informujemy, że nabór do świetlicy trwa od 8.06.2020 – 16.06.2020 r. w godzinach pracy sekretariatu. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony internetowej: http://zsp5zory.pl/aktualnosci-2019-2020/ (załącznik poniżej) lub na portierni.

Zgłoszenia dziecka do świetlicy można dokonać w następujący sposób:

 • elektronicznie, wypełniając Kartę zgłoszenia i przesyłając ją na adres mailowy sekretariatu: sekretariat@zsp5zory.pl, 

 • papierowo, zostawiając wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy w okienku podawczym – wejście główne do placówki.

Po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia dziecka na świetlicę ZSP nr 5 w Żorach wyśle w godzinach pracy sekretariatu potwierdzenie otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt  telefoniczny z sekretariatem ZSP nr 5 w Żorach (32) 4353677 wew. 14.

Karta-zgłoszenia-do-świetlicy


REKRUTACJA DO KLASY 7 DWUJĘZYCZNEJ W SP NR 3 W ŻORACH

KLASA DWUJEZYCZNA SP 3 ZORY


BADANIA NAUKOWE – ANKIETOWE DZIECI  MŁODZIEŻY COVID-19

Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Zakładu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk prowadzi badania dotyczące wpływu ograniczeń, wprowadzonych z powodu pandemii Covid – 19, na zwiększenie pasywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży (zmianę stylu i trybu życia).

Prosimy o wypełnienie ankiet. Ankiety są anonimowe nie ma więc dodatkowej dokumentacji na wyrażanie zgody na jej wypełnienie. Ankieta jest dobrowolna a jej anonimowość pozwala na uzyskanie rzetelnych danych. Wyniki posłużą opracowaniom statystycznym i naukowym celem zapoznania się z aktualną sytuacją epidemiczną i konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z ograniczeń.

Ankieta będzie prowadzona dwukrotnie 1 raz- aktualnie w okresie ograniczeń oraz 2 raz w miesiącach październik/listopad 2020 – marzec 2021. Ankieta jest kodowana – i sam wypełniający nadaje na ankietach kod w celu porównania obu badań – liczę się tym, że nie wszyscy, którzy wezmą udział w badaniu 1 podejmą go w badaniu 2. Każdy Wynik jest ważny.

Projekt zaplanowany jest na okres 2 lat.

Ankiety kierowane są do dzieci i młodzieży na każdym poziomie edukacji:

1. ankieta dla przedszkolaków (wypełniają rodzice/prawni opiekunowie):
https://docs.google.com/forms/d/1X8EdkRAXLvR9Kz7We-M0pCE3aD8JmTmH0g3u4mkjv9o/edit

2. ankieta dla uczniów szkół podstawowych (wypełniają rodzice z dzieckiem):
https://docs.google.com/forms/d/1OWk3wFhQWaLhM3tvRRQjC8G40r_0365h5BUGA3Bhr-M/edit

3. ankieta dla nastolatków (wypełniają uczniowie):
https://docs.google.com/forms/d/1O_orHiUH3htt433KuceVoPb9DBJqjslNZSRSJET8FYA/edit


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Podstawowe wytyczne dla uczniów i ich rodziców Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną dotyczące organizacji pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19

Egzamin ósmoklasisty. Wytyczne MEN, GIS i CKEdoc


KOMUNIKAT – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – PLAKAT

Plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających „O czym należy pamiętać podczas egzaminu? Wytyczne CKE, MEN i GIS.”

Wytyczne_CKE_MEN_GIS_plakat


KOMUNIKAT – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Oświadczenie – alergia, inne schorzenie

Rodzic jest zobowiązany do poinformowania w formie oświadczenia, że uczeń zdający egzamin ósmoklasisty, choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami są kaszel, katar lub łzawienie*.  Oświadczenie należy przesyłać poprzez dziennik elektroniczny do dyrektora placówki i wychowawcy klasy do dnia 29.05.2020 r.

Informacja – maseczka/przyłbica

Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką lub przyłbicą, przystępują do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
W związku z powyższym rodzice uczniów są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi nie później niż do 29 maja 2020 r.* poprzez wiadomość  w e – dzienniku adresowaną do dyrektora i wychowawcy klasy.

Jest to bardzo ważne ze względu na konieczność utworzenia dodatkowej komisji i obowiązek przekazania informacji dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

* Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (AKTUALIZACJA 20.05.2020 r.). Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.


KOMUNIKAT

Dzieci, które zostały zgłoszone przez rodziców do powrotu do szkoły lub przedszkola przychodzą na pierwsze zajęcia z Oświadczeniem ( w załączniku poniżej) podpisanym przez obydwoje rodziców. Jest to warunek konieczny aby dziecko mogło wejść na teren szkoły lub przedszkola.

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentem „Procedura – Plan działań zapobiegawczych w ZSP nr 5 w Żorach”. Jeżeli jakieś zagadnienia nie zostały ujęte w „Procedurze…” prosimy o kontakt z Dyrektorem placówki.

Oświadczenia Rodzice COVID-19

Procedura – Plan działan zapobiegawczych w ZSP nr 5 – Rodzice


KOMUNIKAT

Informuję, że Prezydent Miasta Żory podjął decyzję o rozpoczęciu od 25.05.2020 r. działalności przedszkoli publicznych oraz rozpoczęciu zajęć rewalidacyjnych, jeśli rodzice zgłosili taką potrzebę.
Od 25.05.2020 r. rozpoczynają się również konsultacje dla uczniów klas 8, mające na celu przygotowanie do egzaminu. Ze względu na brak chętnych szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III. W zajęciach przedszkolnych i szkolnych biorą udział dzieci, których rodzice dokonali wcześniejszego zgłoszenia i wypełnili odpowiednie oświadczenie.
Szczegóły zostaną podane w wiadomościach mailowych oraz w odpowiedniej procedurze.


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłoszony został harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 • 15 czerwca – 10 lipca do godz. 15.00
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE
 • 15 czerwca – 22 czerwca do godz. 15.00
  Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych,
 • 23 czerwca – 7 lipca
  Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej,
 • 26 czerwca – 10 lipca do godz. 15.00
  Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • 31 lipca – 4 sierpnia do godz. 15.00
  Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
 • 12 sierpnia
  Podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
 • 13 sierpnia – 18 sierpnia do godz. 15.00
  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

  W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
  Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
 • 19 sierpnia ( do godz. 14.00)
  Ogłoszenie listy przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Szczegóły w załącznikach:

Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.
Prezentacja​_–​_zasady​_przeprowadzania​_i​_harmonogram​_egzaminów​_w​_2020​_r.pdf 2.62MB

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_2020-2021.pdf 0.30MB

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy
Rozporządzenie​_MEN​_z​_19​_maja​_2020​_roku​_-​_egzaminy.pdf 0.41MB

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy
Uzasadnienie​_do​_Rozporządzenia​_MEN​_z​_19​_maja​_2020​_roku​_-​_egzaminy.pdf 0.41MB


OTWARCIE BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ŻORACH W CZASIE PANDEMII
OD 18 MAJA DO ODWOŁANIA

Boisko szkolne jest dostępne w godzinach: 7.00 – 15.00.

Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,

 • ograniczenie ilości osób na boisku do 14 i 2 opiekunów,

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk we własnym zakresie – istnieje możliwość skorzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przez ZSP nr 5 w Żorach i znajdujących się w holu za głównymi drzwiami wejściowymi do szkoły,

 • korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego (piłek).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie aktualnych zasad reżimu sanitarnego.


ZARZĄDZENIE NR 15/2020 DYREKTORA ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W ŻORACH Z DNIA 5 MAJA 2020 R. 

w sprawie: czasowego zawieszenia działalności Przedszkola nr 12 w Żorach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA


GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach
Przedszkole nr 12
Szkoła Podstawowa nr 5

Informujemy, że sekretariat czynny w godzinach 7:00 – 15:00. Prosimy rodziców i klientów o załatwianie spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Zespole.

Numer telefonu: 32 4353677 wew. 14. lub 605844045. Za drzwiami wejściowymi do budynku szkoły znajduje się okienko podawcze, w którym można zostawiać dokumenty.


INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŻORY

Ze względu na negatywną rekomendację Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku, w związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 w regionie informujemy, że wznowienie działalności żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Żory nie nastąpi 6 maja br. i zostaje odłożone w czasie. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. O uruchomieniu opieki w ww. placówkach będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem, po uzyskaniu rekomendacji ze strony odpowiednich organów.


Przedszkole nr 12 w Żorach rozpoczyna pracę od 6 maja

Od 6 maja 2020 roku Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach, zgodnie z zaleceniami władz, rozpocznie działalność opiekuńczą po okresie, kiedy dzieci nie mogły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w placówce.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w przedszkolu i warunków pracy w okresie pandemii zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu oraz w e- dzienniku w poniedziałek 4 maja 2020 r.

Rodzice przedszkolaków, którzy chcą, aby ich dzieci uczestniczyły w rozpoczynających się zajęciach przedszkolnych, proszeni są o bezpośredni kontakt z Przedszkolem nr 12 do poniedziałku 4.05.2020 r. do godz. 13.00 poprzez:

 • wiadomość wysłaną do wychowawcy za pośrednictwem e – dziennika,
 • kontakt telefoniczny – sekretariat tel. 32 4353677 wew. 14
Rodzice, którzy już zgłosili swoje dziecko, nie muszą robić tego ponownie.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przekroczy możliwości opiekuńcze placówki (ze względu na zasoby kadrowe), pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, nauczycieli, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informujemy, że ze względu na brak możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu, plac zabaw będzie nieczynny.

Informujemy, że boisko szkolne będzie funkcjonować zgodnie z odrębnymi zasadami.

OTWARCIE BOISK SPORTOWYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ŻORACH  W CZASIE PANDEMII

OD 4 MAJA DO ODWOŁANIA

Boisko szkolne jest dostępne w godzinach: 7.00 – 15.00.

Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,

 • boisku szkolnym może przebywać jednocześnie 7 osób, włącznie z osobą prowadząca zajęcia,

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk we własnym zakresie – istnieje możliwość skorzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przez ZSP nr 5 w Żorach i znajdujących się w holu za głównymi drzwiami wejściowymi do szkoły,

 • korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego (piłek).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie aktualnych zasad reżimu sanitarnego.


Darmowy internet dla uczniów – informacja dla rodziców i nauczycieli

W związku zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zdalnej nauki, operatorzy sieci Orange, T-Mobile i Plus oferują dodatkowe pakiety dla uczniów i nauczycieli za darmo lub symboliczną złotówkę. W sytuacji, gdy wiele rodzin zmaga się z problemami finansowymi, skorzystanie z powyższej oferty może wspomóc domowe budżety.

Szczegóły na stronach operatorów:

Czekamy na specjalną ofertę Plusa. O tym, że taka powinna się pojawić, informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej szczegółów: https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/darmowy-internet-dla-uczniow-i-studentow-trzech-operatorow-podalo-warunki-promocji/538kddb?fbclid=IwAR0oxu_f2WmhMGzpAONsH7U6CSeqPrJPhA-CSjIk6NjjpebQZ0hpdtqs4kQ


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Na podstawie:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

 • § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym
 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym
 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek)godz. 9:00
 2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Czas trwania (min)

arkusz
standar-dowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych

arkusz dla osób
z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Więcej szczegółów: Komunikat Dyrektora CKE – HARMONOGRAM EGZAMINÓW


DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA NR 12

w  ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 5 W ŻORACH

Aktualizacja – stan na 27.05.2020 r.

Od 1.06.2020 r. trwa nabór na dyżur wakacyjny (lipiec, sierpień) 2020 r. dla przedszkolaków z Przedszkola nr 12.

Aby zgłosić dziecko do przedszkola należy wypełnić Deklarację Rodziców dziecka, które będzie uczęszczało na dyżur wakacyjny 2020 do Przedszkola nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach.

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres: sekretariat@zsp5zory.pl . W związku z zagrożeniem koronawirusem zapisy przyjmowane będą jedynie w formie mailowej.

Termin naboru na dyżur:  01 – 10.06.2020 r.

Wzór zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej: http://zsp5zory.pl/aktualnosci-2019-2020/

W związku z obowiązującymi Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszeń – decyduje data i godzina wygenerowana w mailu.

Informujemy również, że na wypadek zmiany sytuacji epidemiologicznej i przywrócenia pełnej działalności przedszkola zostanie utworzona lista rezerwowa dzieci.

W sytuacjach problemowych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem (32) 4353677 wew. 14.

Po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia dziecka na dyżur ZSP nr 5 w Żorach wyśle w godzinach pracy sekretariatu potwierdzenie otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt  telefoniczny z sekretariatem ZSP nr 5 w Żorach

Ponieważ część pracowników przedszkola będzie przebywać na urlopie, zajęcia odbywać się będą w grupach mieszanych, pod kierunkiem nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną  grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze, gdyż niezgłoszenie się dziecka w określonym czasie w przedszkolu oraz brak usprawiedliwienia nieobecności będzie skutkować skreśleniem z listy.

zgłoszenie-dyżur-2020 aktualizacja

zgłoszenie-dyżur-2020 aktualizacja


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLA NR 12 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 5 W ŻORACH

lista – przyjęci i nieprzyjęci

lista – przyjęci i nieprzyjęci str. 2


CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

Do 26 kwietnia 2020 r. przedłużone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Egzamin ósmoklasisty

Termin egzaminu ósmoklasisty przesunięty z kwietnia najprawdopodobniej na drugą połowę czerwca. O dokładnym terminie egzaminu MEN poinformuje co najmniej trzy tygodnie przed jego nowym terminem.

Zasiłek opiekuńczy

Tym samym został wydłużony okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID – 19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.


KOMUNIKAT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻORACH

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  za zgodą organu prowadzącego oraz na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informujemy,  że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w   Żorach zawieszone zostaje prowadzenie zajęć terapeutyczno- diagnostycznych z dziećmi   i rodzicami  w terminie od 16 marca do 14 kwietnia 2020 r.

Poradnia będzie udzielać wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziców w dotychczasowych godzinach, a pracownicy będą świadczyć usługi konsultacyjne w formie telefonicznej. W razie zgłoszenia sytuacji kryzysowej dziecka psycholodzy i pedagodzy będą realizowali przyjęcia indywidualne.

Kontakt:

tel.   605 362 183

tel.   605 340 659

tel.   32 43 45 329

Rodzicu! Jeśli niepokoi Cię obecna sytuacja i nie wiesz jak rozmawiać o niej z Twoim dzieckiem, udzielamy również wsparcia poprzez wiadomości na profilu Facebook Poradni.

Zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żorach drogą elektroniczną:

psycholog Sabina Goczoł: s.goczol@pppzory.pl

logopeda Grażyna Tlołka: g.tlolka@pppzory.pl

pedagog Jagoda Lewandowska: j.lewandowska@pppzory.pl

logopeda Bożena Polaszek: b.polaszek@pppzory.pl

psycholog Katarzyna Liszka- Holeczek: k.holeczek@pppzory.pl 

pedagog Joanna Lindner: j.lindner@pppzory.pl

doradca zawodowy Agata Kurzawa: a.kurzawa@pppzory.pl

psycholog Paulina Piwowar-Sajdyk: p.sajdyk@pppzory.pl

pedagog Katarzyna Pawlukiewicz k.pawlukiewicz@pppzory.pl

pedagog Małgorzata Gierałtowska m.gieraltowska@pppzory.pl

psycholog Joanna Brachmańska – Mieszczak j.mieszczak@pppzory.pl

logopeda Katarzyna Planicka-Sroga k.sroga@pppzory.pl


BEZPŁATNA POMOC EDUKACYJNA W NAUCE ZDALNEJ – „WIERSZE DLA DZIECI”

Autor strony – pan Jacek Paciorek udostępnia nieodpłatnie, do wykorzystania w ramach pracy zdalnej, dla wszystkich nauczycieli w Polsce multimedialne materiały edukacyjne. Edukacyjne zabawy, bajki, multimedialne teatrzyki, piosenki, gry i quizy przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Świat pełen przygód, gdzie wszystko nabiera innego odwróconego wymiaru. Podczas oglądania multimedialnych bajek i czytania wierszy dzieci maja okazję dowiedzieć się wielu rzeczy o otaczającym je świecie. Ćwiczenia i zabawy przygotowują do pisania, ćwiczą mięśnie rąk. Pozwalają dziecku ćwiczyć zręczność, sprawność manualną. Uczą obserwacji. Nie ma narzuconych rozwiązań, Rozwiązując specjalnie przygotowane przez pedagogów zabawy, dziecko ćwiczy wyobraźnię i kreatywność.

Strona otrzymała tytuł laureata polskiej edycji konkursu „Pozytywne treści online dla dzieci” w 2011 r. i reprezentowała Polskę w ramach konkursu w UE.

 Więcej informacji:

https://www.wierszedladzieci.pl

źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/zdalne/bezplatna-pomoc-edukacyjna-w-nauce-zdalnej-wiersze-dla-dzieci/


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 12 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 5 W ŻORACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 W dniu 1 kwietnia 2020 roku zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 12 w Żorach. Listy dzieci zakwalifikowanych zostaną umieszczone na drzwiach budynku placówki oraz (wyjątkowo w tym roku) na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach zsp5zory.pl w zakładce Aktualności rok szkolny 2019/2020 (http://zsp5zory.pl/aktualnosci-2019-2020/). Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.

Termin potwierdzenia woli:

od 01.04.2020 r. godz. 8.00 do 07.04.2020 r. godz. 15.00.

Ze względu na zaistniałą sytuację „Potwierdzenie woli” odbywać się będzie poprzez:

 1. Wysłanie informacji na adres e-mail placówki: sekretariat@zsp5zory.pl

 prosimy:

 • w temacie e-maila wpisać: potwierdzenie woli 2020/2021

 • w treści e- maila wpisać: Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkonym nr 5 w Żorach dziecka ……………………………………………………….. (tu wpisać imię i nazwisko dziecka, którego potwierdzenie dotyczy), którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem

 • podpisy – imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych.

2) Złożenie wersji papierowej „potwierdzenia woli” (druk ze strony internetowej) z dwoma podpisami rodziców / opiekunów prawnych w okienku podawczym znajdującym się za drzwiami wejściowymi do budynku szkoły w godzinach od 8:00 do 12:00.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie  jest  równoznaczny z rezygnacją
z miejsca w naszym przedszkolu.

Osoby, które potwierdzą wolę drogą elektroniczną, są zobowiązane do dostarczenia wersji papierowej „potwierdzenia woli” w terminie, o którym Państwa poinformujemy.

Druki do pobrania w „Plikach do pobrania” ze strony naboru dla rodziców lub poniżej.

potwierdzenie_woli2020


Darmowa książka elektroniczna o koronawirusie dla dzieci ” Masz tę moc”

Książka jest dla dzieci i dla tych, którzy potrzebują wytłumaczyć najmłodszym w sposób jasny, zrozumiały i przede wszystkim spokojny czym jest koronawirus i co robić, by się przed nim ustrzec. Książeczka została pobrana z strony internetowej Wydawnictwa Olesiejuk. Zapraszam do lektury!

Kliknij tutaj: koronawirus


Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach

Przedszkole nr 12

Szkoła Podstawowa nr 5

Informujemy, że od 25.03.2020 r. do odwołania

sekretariat czynny w godzinach 8:00 – 12:00.
Prosimy rodziców i klientów o załatwianie spraw telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Zespole.
Numer telefonu: 32 4353677 wew. 14.
Ponadto informujemy, że za drzwiami wejściowymi do budynku szkoły znajduje
się okienko podawcze, w którym można zostawiać dokumenty.


W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju

ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli i szkół,

mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,

możliwość kontaktu z dyrekcją i pracownikami sekretariatu oraz księgowości

tylko poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny:

e-mail:  sekretariat@zsp5zory.pl

tel. 605 844 045


Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny


PROŚBA

Kochani Rodzice, bardzo prosimy o zmotywowanie dzieci, aby odczytywały informacje i systematycznie wykonywały zadania zawarte w e-dzienniku (Librus).

Nauczyciele


MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Informujemy, że nauczyciele przedszkola przesłali materiały edukacyjne do realizacji poprzez Librusa. Prosimy o zapoznanie się z treścią  wiadomości. 


Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach

Przedszkole nr 12

Szkoła Podstawowa nr 5

w dniach 16.03. – 25.03.2020 r.

sekretariat czynny w godzinach

9:00 – 12:00

Prosimy rodziców i klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Zespole. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie lub przez internet.

Numery telefonów: 32 4353677 wew. 14

                    605 844 045


Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałym zagrożeniem i przypadkami zachorowań na koronawirusa, w trosce o zdrowie naszych pracowników, podaję kilka wskazówek postępowania:

 1. W przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub podejrzaną o zarażenie korona wirusem, bezzwłocznie powiadom o tym telefonicznie dyrekcję oraz stację sanitarno-epidemiologiczną w zależności od miejsca zamieszkania:

 • PSSE Wodzisław Śl. – infolinia 601499841
 • PSSE Rybnik – infolinia 609519193
 • PSSE Cieszyn – infolinia 502281673
 • PSSE Tychy – infolinia 512370717

lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania. Najbliższe oddziały to:

 • Racibórz, Szpital Rejonowy, ul. Garncarska 3,
 • Cieszyn, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bielska 4,
 • Tychy, Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102.
 1. W przypadku podejrzenia zarażenia korona wirusem nie udajemy się do przychodni lekarza rodzinnego.

Przekazuję Państwu pomocne dane kontaktowe:

– numer infolinii Ministerstwa Zdrowia – 800 190 590 (czynny całodobowo), na który można dzwonić w razie wątpliwości lub poinformować o ewentualnym zagrożeniu stwarzanym przez inne osoby,

Adres strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, na których można sprawdzać na bieżąco komunikaty nt. koronawirusa: https://gis.gov.pl/  i www.gov.pl/koronawirus.

Z poważaniem

Agnieszka Kornak


SZKOŁA ZAMKNIĘTA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że w dniach 12 – 13 marca 2020 r. (czwartek – piątek) nie będzie lekcji. Uczniowie, którzy w tych dniach muszą przyjść do szkoły, będą mieli zajęcia opiekuńcze (świetlicowe).

Od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta. Są to działania profilaktyczne.

Inne informacje z MEN będą przekazywane na bieżąco.

Rodzice uczniów, którzy nie przyjdą w czwartek i piątek do szkoły, a jedzą obiady, proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły.


PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że w dniach 12 – 13 marca 2020 r. (czwartek – piątek) do przedszkola mogą zgłaszać dzieci Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki w tych dniach.

Od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. przedszkole będzie zamknięte. Są to działania profilaktyczne.

Inne informacje z MEN będą przekazywane na bieżąco.


Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o profilaktyce przeciwko koronawirusowi.

w.z. Naczelnika Krystian Podleśny

W związku z zabezpieczeniem przed zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o zapoznanie się z informacją o profilaktyce przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19”.

Link do spotu informacyjnego: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2

Film jest również do pobrania:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Żorach

Informujemy, iż na stronie zory.pl  została uruchomiona zakładka Koronawirus – co trzeba wiedzieć. Prosimy o zapoznanie się z wiadomościami zamieszczonymi w tej zakładce:

http://www.zory.pl/strefa-mieszka%C5%84ca/dla-mieszkanca-2/koronawirus-%E2%80%93-co-trzeba-wiedzie%C4%87.html


Poidełka

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, poidełka dla uczniów na terenie szkoły zostały zamknięte do odwołania. Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie dzieciom napojów.


Zabawki 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od 5. marca 2020 roku do odwołania, obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci przedszkolne. 


Bardzo proszę rodziców, opiekunów, uczniów o:

 • zapoznanie się z informacjami związanymi z koronawirusem i zastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS),

 • zapoznawanie się z komunikatami publikowanymi na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia,

 • zapoznanie się z informacja dla osób powracających z północnych Włoch więcej informacji znajdziecie państwo w komunikacie GIS z 25 lutego br. na stronie GIS,

 • pozostawienie w domu przedszkolaków/uczniów z objawami przeziębienia, choroby,

 • szczególne zwracanie uwagi na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (patrz instrukcje dotyczące mycia rąk) oraz ochronę podczas kaszlu i kichania.

Informuję, że:

 • jeśli nie miało się kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, nie ma powodu do obaw,

 • w przypadku powrotu z terenów występowania koronawirusa i zaobserwowania objawów grypopodobnych należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,

 • najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna znajduje się w Rybniku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku ul. Kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik tel. 32 42-24-009 kom. 508 450 028, 609 519 192,

 • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368).

Dyrektor ZSP nr 5 w Żorach
Elżbieta Krakowiak


Drodzy rodzice dzieci przedszkolnych!

Od 2 marca 2020 r. rozpoczynamy elektroniczne rejestrowanie pobytu dziecka w przedszkolu.

Jednocześnie przypominamy, że w marcuoprócz elektronicznego rejestrowania pobytu dziecka,

rodzice wpisują również godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka w rejestrze papierowym.

UWAGA!!!

Jeżeli rodzic nie odbije karty rano, opłata naliczana jest od 6.30,

jeżeli nie odbije po południu, to do 16.30.

EWENTUALNE PROBLEMY NALEŻY ZGŁASZAĆ  P. INTENDENT I  P. REFERENT DS. PŁAC
( 32 4353677 wew. 13)


ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach ogłasza nabór do klasy I:

– dzieci siedmioletnich urodzonych w 2013 r.

– dzieci sześcioletnich urodzonych w 2014 r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 • dzieci urodzone w 2013 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druk do pobrania na stronie szkoły zsp5zory.pl lub w sekretariacie szkoły),

 • dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 W przypadku wolnych miejsc nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie
01.04.-24.04.2020 r.

 Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej

można uzyskać pod numerem (32) 43 53 677 wew. 14

załącznik nr 1 – Zgłoszenie do szkoły obwodowej – SP

załącznik nr 1 – Zgłoszenie do szkoły obwodowej – SP


NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach

od 2 marca (od godz. 8:00) do 16 marca 2020 r. ( do godz.15:00).

Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola w Żorach lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, pobierają wniosek ze strony: 

www.zory.przedszkola.vnabor.pl

(aktywna od 2 marca 2020 r.)

Informujemy, że na stronie www.zory.przedszkola.vnabor.pl znajdują się również, szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli.

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.04.2020 r. godz. 8:00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola: 01.04.2020 r. godz. 8:00 do  07.04.2020r. godz.15:00 poprzez wypełnienie stosownej deklaracji podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów i złożenie w sekretariacie placówki.

Publikacja listy kandydatów przyjętych: 10.04.2020 r. godz. 8:00

WAŻNE !

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory

Zasady rekrutacji do samorzadowych przedszkoli na rok szkolny 2020-2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania elektronicznego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory 


ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY 2020

Dyżur w czasie wakacji letnich w 2020 r. będą pełnić wyznaczone przedszkola. Zapisy odbywać się będą od 4 maja 2020r. bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu. Zapisów w Przedszkolu nr 12 w ZSP nr 5 w Żorach należy dokonać osobiście w sekretariacie placówki. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na dyżur jest ograniczona.

Każdy Rodzic/Opiekun dokonuje zapisu swojego dziecka na dyżur w sekretariacie placówki, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY 

Termin

Przedszkole

01.07.2020 – 17.07.2020 r.

Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8,

ul. Wysoka 13, Rogoźna,

nr tel. 32 4358464

Przedszkole nr 19 Juliana Tuwima,

os. Powstańców Śląskich 24 a,

nr tel. 32 43 42 400

06.07.2020 – 24.07.2020 r.

Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,

ul. Strażacka 6,

nr tel. 32 43 53 677,

Przedszkole nr 22 Jana Brzechwy,

os. Korfantego,

nr tel. 32 43 43 237

20.07.2020 – 07.08.2020 r.

Przedszkole nr 23 Lucyny Krzemienieckiej,

os. Pawlikowskiego 41,

nr tel. 32 43 43 990

27.07.2020 – 14.08.2020 r.

Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

ul. Słoneczna 2,

nr tel. 32 43 42 302

Przedszkole nr 5,

os. 700-lecia Żor 18,

nr tel. 32 43 42 363

Przedszkole nr 17 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11

ul. Wodzisławska 201,

nr tel. 32 43 58 455

03.08.2020 – 21.08.2020 r.

Przedszkole nr 16 Czesława Janczarskiego

os. Sikorskiego,

nr tel. 32 43 53 109

10.08.2020 – 31.08.2020 r.

Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

ul. Rybnicka 226,

nr tel. 32 43 43 773,

Przedszkole nr 13 H. Ch. Andersena

os. Ks. Władysława,

nr tel. 32 43 42 635

WAŻNE!

Zapisy na dyżur wakacyjny – do zapełnienia miejsc.


NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – KONTYNUACJA

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklaracji o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Żory

Termin składania wyżej wymienionych deklaracji:

od 17 lutego 2020 r. godz. 800 do 21 lutego 2020 r. godz. 1500.

W przypadku niedostarczenia w terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzic dziecka będzie musiał wziąć udział w ogólnej rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu w dniach od 02. do 16. marca 2020 r.

Wypełnione „Deklaracje…” należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie placówki.

WAŻNE!

Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA (załącznik poniżej) są podstawą do zawarcia umowy.

Deklaracja_kontynuacji_i_rezygnacji


DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU
Dzień otwarty w Przedszkolu nr 12
w czwartek 27.02.2020
od 9.30 do 10.30
w sali nr 433
Serdecznie zapraszamy dzieci nieuczęszczające jeszcze do przedszkola wraz z rodzicami do zapoznania się z ofertą naszej placówki.
Dzieci podczas dnia otwartego będą miały okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych, ruchowych, muzycznych i plastycznych.
Rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną przedszkola oraz zasadami rekrutacji. Wraz z dziećmi będą mogli poznać bazę placówki oraz spotkać się i porozmawiać z nauczycielami.

Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 10. lutego o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przedszkolnych.

 Plan zebrania:

 • 16.30 – 16.40 – spotkanie z pielęgniarką szkolną,
 • 16.40 – 17.00 – „Wspomaganie twórczej aktywności dziecka” – spotkanie z p. psycholog Małgorzatą Szypułą,
 • ok. 17.00 – spotkania z wychowawcami grup.

Komunikat dla rodziców dotyczący ferii zimowych w 2020 r.

komunikat-dla-rodzicow-dotyczacy-ferii-zimowych-w-roku-2020-r

źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/wypoczynek/wypoczynekrodzice/komunikat-dla-rodzicow-dotyczacy-ferii-zimowych-w-2020-r/


Stołówka nieczynna

W związku z brakiem deklaracji dotyczących obecności dzieci w dniach 24 i 31 grudnia, informujemy, że stołówka będzie nieczynna.


Ogłoszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach informuje, że 11.12.2019 r. ( środa) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie członków Stowarzyszenia. Prosimy o obecność.


Mikołajkowa akcja charytatywna dla seniorów Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na terenie naszej placówki przeprowadzona zostanie akcja charytatywna wspierająca seniorów z MDPS Żory. Mieszkańcy niejednokrotnie są osobami samotnymi, o których nikt nie pamięta. Każdy nawet, najdrobniejszy gest wsparcia wywołuje uśmiech na twarzach osób starszych. Słodkości poprawiają nastrój większości z nas dlatego prosimy o dary w postaci słodyczy, kawy, herbaty czy suplementów witaminowych. Za każdą okazaną pomoc oraz wsparcie serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz seniorów. Dary prosimy składać w sali przedszkolnej nr 433 ( grupa Motylki) do dnia 19 – go grudnia.

Joanna Burc-Wsuł


Klauzula Informacyjna dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) administratorem danych osobowych uczestników Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (WKP), jest Śląski Kurator Oświaty ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice; e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka. Inspektorem ochrony danych administratora jest pani A. Andruszkiewicz kontakt:
e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl, tel. 32-606-30-37

 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. Dane osobowe uczestnika WKP będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO;
 5.  Podanie danych osobowych wynika z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r nr 13 poz. 125 ze zm.). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia laureatom/finalistom WKP.

 


Zebranie Rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 28 października 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przedszkolnych.
Planowany przebieg zebrania:

 • 16.30 – 16.50 – „Wyznaczanie granic dzieciom – rola rodziny w procesie wychowania. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości” – spotkanie z psychologiem p. Małgorzatą Szypułą.
 • 16.50 – 17.30 – „Rola rodziców w pracy z dzieckiem z wadami wymowy – zasady współpracy z logopedą” – spotkanie z logopedą p. Mirelą Koralewską.
 • 17.30 – spotkania z wychowawcami grup.

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Informujemy, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Pod bezpłatny numer telefonu 800 080 222 będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Więcej informacji: Infolinia 800080222_MEN


Żorski Uniwersytet Dziecięcy

W związku z uruchomieniem oddziału Uniwersytetu Dziecięcego Humanitas w Żorach, zapraszamy zainteresowanych rodziców do zapoznania się z ofertą. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, odbywają się w soboty, raz w miesiącu w godzinach dopołudniowych. Rekrutacja prowadzona będzie od października 2019, wyłącznie on – line. Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego otrzyma własny INDEKS. Za udział w wykładach lub innych aktywnościach Studenci otrzymują naklejki. Więcej informacji można uzyskać: https://www.humanitas.edu.pl/ud_zory


Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Zapraszamy  na zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędzie się 09.09.2019 (poniedziałek) o godz. 17.00.  Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,

 • spotkanie z wychowawcami klas,

 • spotkanie z nauczycielami przedmiotu i pedagogiem,

 • spotkanie RR – stołówka szkolna.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu

Drodzy Uczniowie,

W piątek (6 września) w szkole odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu. Każdy chętny uczeń może startować w wyborach, a warunkiem jest wykonanie plakatu, na którym zamieszczone zostaną następujące informacje:

 • swoje imię i nazwisko,

 • klasa, do której uczęszczacie,

 • kilka informacji na swój temat – co lubicie robić, czym się interesujecie, itp.,

 • kilka obietnic wyborczych – pamiętajcie, aby było to „coś”, co jesteśmy w stanie wspólnie zrobić, zorganizować w szkole.

Uczniowie klas I – III startują do Małego Samorządu, zaś uczniowie klas V-VIII do „dużego” Samorządu Uczniowskiego. Samorządy ściśle z sobą współpracują.

Plakaty, należy oddać do 4 września u p. Natalii Płonki lub p. Katarzyny Buczek. Kandydatów można poznać śledząc gazetkę Samorządu Uczniowskiego – II piętro.

Kampania trwa do czwartku – 5 września.


Informacje dotyczące świetlicy „Bajkolandia”/Aktualizacja deklaracji

 1. Świetlica w roku szkolnym 2019/2020 czynna jest w godzinach 6.30 – 16.30.

 2. Deklaracje, które Państwo otrzymają należy oddać do wychowawcy klasy lub wychowawców świetlicy, zgodnie z Regulaminem świetlicy, do dnia 10.09.2019 r., jednak im szybciej tym lepiej – ułatwi nam to pracę.

 3. Wypełniają Państwo godziny pobytu dziecka w kolumnie z nagłówkiem „WRZESIEŃ” – bardzo proszę o zapisanie godzin pobytu przed, jaki i po lekcjach – punkt 7c deklaracji.

 4. Bardzo proszę o wpisanie nr telefonów kontaktowych do Państwa, a w razie ich zmiany o ich aktualizację u wychowawców świetlicy.

 5. Proszę zwrócić uwagę, czy na deklaracji są dwa podpisy rodziców/prawnych opiekunów.

 6. Samodzielnie świetlicę może opuszczać dziecko, które ukończyło 7 lat za pisemną zgodą rodziców z adnotacją, iż ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu – punkt 8 deklaracji.

 7. Jeśli dziecko ma wracać do domu pod opieką starszego rodzeństwa to straszy uczeń musi mieć ukończone 10 lat i być wpisany na listę osób uprawnionych do odbioru, a świetliczak 7 lat i zgodę na samodzielny powrót do domu.

 8. Jeśli dziecko będzie miało zgodę na samodzielny powrót o określonej godzinie, np. 15.00, a zdarzy się, że Państwo będą chcieli, aby wcześniej opuściło szkołę, będzie to respektowane tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego zwolnienia rodzica z podpisem oraz datą.

 9. Bardzo proszę o wypełnienie punktu 10 deklaracji – powód zgłoszenia dziecka do świetlicy – jest to potrzebne w momencie kontroli kuratoryjnej.

 10. Jeżeli zdecydują Państwo o zmianie godzin pobytu dziecka na świetlicy w trakcie roku szkolnego proszę o zgłoszenie się do wychowawców świetlicy i aktualizację deklaracji.

 11. Jeśli świetliczaki będą miały zajęcia poza świetlicowym pomieszczeniem zawsze na drzwiach świetlicy znajdować się będzie kartka z informacją, gdzie jest grupa.

 12. Jeżeli zdarzy się, że będą Państwo odbierać dziecko od razu po lekcjach bardzo proszę podejść z uczniem na świetlicę i zgłosić ten fakt wychowawcy.

 13. Bardzo proszę, aby na początku roku szkolnego Państwo oraz osoby uprawnione do odbioru dziecka ze świetlicy mieli przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem – ze względu na bezpieczeństwo dzieci wychowawca ma prawo poprosić o okazanie dokumentu.


OFERTA PRACY – NEUROLOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA KONKURS

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja


KOMUNIKAT SZKOŁA

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019 / 2020:

 • klasy pierwsze (A i B) – spotkanie odbędzie się w środę 28. sierpnia 2019 r. o godz. 16.30;

 • klasy trzecie (A i B) – spotkanie odbędzie się w środę 28. sierpnia 2019 r. o godz. 17.30.

Spotkania mają charakter organizacyjny (spotkanie ogólne, spotkanie z wychowawcą, ustalenia związane z początkiem roku).

Miejsce spotkania – stołówka szkolna.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2. września 2019 r.:

 • godz. 09.00 – 10.30: rozpoczęcie roku szkolnego klas I – III,

 • godz. 11.30 – 13.00: rozpoczęcie roku szkolnego klas V – VIII.

Uczniowie klas I przychodzą z rogami obfitości. Uroczyste pasowanie klas I odbędzie się w Dniu Edukacji Narodowej (14.10.2019).

Komunikat parafialny: Msza św. – 2. września 2019 r. o godz. 10.30.

Świetlica

2. września 2019 r. świetlica szkolna działa od godz. 6.30 do 16.30. Uczniowie przyjmowani są zgodnie z deklaracjami, a w sytuacjach losowych po konsultacjach z wychowawcami świetlicy.

Stołówka

Stołówka szkolna – 2. września 2019 r. stołówka szkolna nieczynna. W następnych dniach wydawanie obiadów na podstawie umów oraz deklaracji zgłoszonych najpóźniej do godz. 8.30.

Wyprawka dla ucznia klasy I

 • zeszyty 16 kartkowe w trzy linie,
 • zeszyty 16 kartkowe w kratkę,
 • zeszyt informacyjny 16 kartkowy w kratkę – od pierwszego dnia nauki, podpisany,
 • blok techniczny A4, 
 • kolorowy blok techniczny A4,
 • zeszyt papierów kolorowych,
 • kredki świecowe,
 • plastelina,
 • farby plakatowe 12 kolorów,
 • pędzelki 3 grubości (nr 12, 16, 20),
 • kubeczek na wodę,
 • klej w sztyfcie,
 • klej Magic,
 • podkładka do malowania (A3),
 • teczka z gumką (na prace plastyczne),
 • papier ksero (biały),
 • pastele suche,
 • bibuła.

W piórniku:

 • miękki ołówek – 2 sztuki,
 • kredki ołówkowe,
 • flamastry,
 • gumka,
 • linijka,
 • temperówka,
 • nożyczki metalowe (zaokrąglone).

Strój gimnastyczny: biała koszulka i granatowe spodenki lub getry – wszystko w podpisanym woreczku.

Obuwie zmienne z gumową podeszwą, która nie rysuje podłogi, w podpisanym worku.

Wszystkie przybory muszą być podpisane.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem ZSP nr 5 w Żorach (32) 4353677 wew. 14.


KOMUNIKAT PRZEDSZKOLE

Spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019 / 2020 – grupy przedszkolne (wszystkie grupy: A-E) – odbędzie się w czwartek 29.sierpnia 2019 r. o godz. 16.30;

Spotkania mają charakter organizacyjny (spotkanie ogólne, spotkanie z wychowawcą, ustalenia związane z początkiem roku). Miejsce spotkania ogólnego – sala gimnastyczna.

Zajęcia adaptacyjne

Dnia 30. sierpnia 2019 r. (piątek) od godz. 9.30 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla chętnych, nowoprzyjętych przedszkolaków (również z grup starszych) wraz z rodzicami. Zajęcia w przedszkolu będą trwały około 1 h, następnie dzieci mogą udać się z innymi przedszkolakami na plac zabaw.

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2. września 2019 r.:

 • przedszkolaki przychodzą do przedszkola zgodnie z deklaracjami rodziców ( podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 7.30 – 12.30);

W co wyposażyć przedszkolaka

Przedszkolakowi należy przygotować:

 • pasta do zębów i szczoteczka do zębów,
 • obuwie zmienne na gumowej podeszwie, łatwe do założenia,
 • ubrania na zmianę (para spodni, skarpetek, majteczek, rajstop, koszulka i bluza),
 • peleryna, kalosze,
 • chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka,
 • dzieci 6 – letnie: strój gimnastyczny – biała koszulka i granatowe spodenki lub getry w podpisanym worku.

Wszystkie przybory muszą być podpisane.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem ZSP nr 5 w Żorach (32) 4353677 wew. 14.

Aktualności sierpień 2018

Spotkania z Rodzicami przedszkolaków i uczniów klas I

Spotkanie z Rodzicami przedszkolaków 

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na organizacyjne zebranie, które odbędzie się 30.08.2018 r. ( czwartek) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej ZSP 5 ( wejście główne do szkoły – parter).

W planie zebrania m. in.: informacje n/t organizacji roku szkolnego, zapoznanie z planami pracy, sposób przygotowania dziecka do pobytu w przedszkolu, podział na grupy, umowy, spotkania z wychowawcami grup.

W co wyposażyć przedszkolaka:

 • pasta do zębów i szczoteczka do zębów,

 • obuwie zmienne na gumowej podeszwie, łatwe do założenia,

 • ubrania na zmianę (para spodni, skarpetek, majteczek, rajstop, koszulka i bluza),

 • peleryna, kalosze,

 • chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka,

 • dzieci 6 – letnie: strój gimnastyczny biała koszulka i granatowe spodenki lub getry (wszystko w podpisanym worku).

Wszystkie przybory muszą być podpisane.


Zajęcia dla dzieci nowoprzyjętych

Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci odbędą się 28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 9.30. Prosimy o zabranie obuwia zmiennego.


Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I

Zebranie organizacyjne z wychowawcami klas I odbędzie się 30.08.2018 r. o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

Wyprawka dla ucznia klasy I w roku szkolnym 2018/2019

 • zeszyty 16 kartkowe w trzy linie

 • zeszyty 16 kartkowe w kratkę

 • zeszyt informacyjny 16 kartkowy w kratkę – od pierwszego dnia nauki, podpisany

 • blok techniczny A4 

 • kolorowy blok techniczny A4

 • zeszyt papierów kolorowych

 • kredki świecowe

 • plastelina

 • farby plakatowe 12 kolorów

 • pędzelki 3 grubości (nr 12, 16, 20)

 • kubeczek na wodę

 • klej w sztyfcie

 • klej Magic

 • podkładka do malowania (A3)

 • teczka z gumką (na prace plastyczne)

 • papier ksero (biały)

 • pastele suche

 • bibuła

W piórniku:

 • miękki ołówek – 2 sztuki

 • kredki ołówkowe

 • flamastry

 • gumka

 • linijka

 • temperówka

 • nożyczki metalowe (zaokrąglone)

Strój gimnastyczny: biała koszulka i granatowe spodenki lub getry (wszystko w worku). Obuwie zmienne z gumową podeszwą w podpisanym worku.

Wszystkie przybory muszą być podpisane.


Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 5

Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się 10.09.2018 ( poniedziałek) o godz. 17.00. W planie zebrania m.in.: informacje n/t organizacji roku szkolnego, zapoznanie z planami pracy, spotkania z wychowawcami klas.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

Informujemy, że:

 • rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się 03.09.2018 r. ( tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej ZSP nr 5 w Żorach:

            – spotkanie ogólne z nauczycielami,

            – spotkania z wychowawcami klas,

 • Msza św. o godz. 9.00,

 • wszystkich uczniów w tym dniu obowiązuje obuwie zmienne,

 • od poniedziałku tj. 03.09.2018 roku przyjmujemy zapisy na obiady (umowy zostaną przekazane uczniom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego),

 • od poniedziałku tj. 03.09.2018 roku aktualizujemy godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej – zgłoszone w czerwcu,

 • pobyt dziecka w świetlicy w poniedziałek tj. 03.09.2018 r. – zgodnie z deklaracją z czerwca,

 • obiady będą wydawane od wtorku tj. 04.09.2018 roku.

Przedszkole nr 12 w poniedziałek 03.09.2018 r. pracuje zgodnie z harmonogramem grup i zadeklarowanymi godzinami pobytu dzieci. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z sekretariatem placówki (32) 4353677 wew. 14.

Aktualności marzec 2018


UWAGA

Ze względu na trwające prace termomodernizacyjne i budowę bieżni informujemy, że dzieci, które przebywają na terenie wokół budynku ZSP nr 5 w Żorach (szczególnie te, które korzystają z boiska po zajęciach), winny przebywać pod stałą opieką osób dorosłych. Za utrudnienia przepraszamy.


Zebranie z rodzicami

Zapraszamy Rodziców uczniów szkoły podstawowej na zebranie, które odbędzie się 19.03.2018 r., o godz. 17.00.


Dzień Otwarty w przedszkolu

Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi nieuczęszczającymi do przedszkola na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 15 marca 2018r. (tj. czwartek) w godz. 14.00-16.30. Celem dnia otwartego jest ułatwienie dziecku przekroczenia progu przedszkola, umożliwienie rodzicom i dzieciom poznania nowego środowiska oraz obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu placówki. Odwiedzających przedszkole prosimy o zabranie ze sobą obuwia zmiennego.


Konkurs Poezji Twórczości Własnej

W lutym odbył się Konkurs Poezji Twórczości Własnej „Kropla mej duszy odcienie miłości”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Szuscu.  Celem konkursu było rozwijanie twórczości poetyckiej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych województwa śląskiego, a także  pobudzenie zamiłowania do poezji jako dziedziny sztuki. Naszą szkołę reprezentowała Martyna Hanusek z klasy 4 B i świetnie się spisała, ponieważ zajęła I miejsce w kategorii wiekowej dzieci od 10 – 12 lat. Gratulujemy!


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach – dzieci obwodowe

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018 /2019 odbywa się zgodnie z zasadą, że rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły dokonują zapisu dzieci w szkole w formie  ”Zgłoszenia do obwodowej Szkoły Podstawowej nr 5”. Dzieci obwodowe mają zapewnione miejsce w szkole, a przyjmowanie ich do szkoły odbywa się z urzędu przez cały rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji nowego roku szkolnego preferowany termin zgłoszenia dzieci obwodowych: 5.03. – 26.03.2018.


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach – dzieci zamieszkujące poza obwodem

W przypadku wolnych miejsc w szkole, na wniosek rodziców odbywa się rekrutacja dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Rodzice składają  „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu szkoły” wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są do szkoły na podstawie następujących kryteriów i punktacji:

1) Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – pkt. 10

2) W obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspomagające rodziców w sprawowaniu opieki nad kandydatem – pkt. 5

3) Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – pkt. 5

UWAGA:  Formularze wniosku i właściwe oświadczenia dostępne są w sekretariacie Zespołu.

Czytaj dalej …

Aktualności 09-12.2017

 UWAGA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Rozpoczęły się prace nad termomodernizacją budynku placówki. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad BHP.


Dyżur dyrektora i wicedyrektora odwołany

Dyżur dyrektora i wicedyrektora w czasie ferii – odwołany.


ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły na zebranie, które odbędzie się 15.01.2018r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Głównym celem spotkania będzie podsumowanie I półrocza.


XII Otwarte Mistrzostwa Tenisa Stołowego Baranowic

2.12.2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach odbyły się XII Otwarte Mistrzostwa Tenisa Stołowego Baranowic. W turnieju wzięło udział 40 uczestników. Turniej był rozegrany w czterech kategoriach:

kategoria: uczniowie kl. IV – V:

I miejsce: Igor Wodecki kl. V

II miejsce: Patryk Grobelny kl. V

III miejsce: Karol Buchalik kl. V

kategoria młodzież do lat 18:

I miejsce: Mateusz Sobala

II miejsce: Daniel Świerczek

III miejsce: Krzysztof Miszczyk

kategoria kobiety:

I miejsce: Katarzyna Bartuś

II miejsce: Martyna Świerczek

III miejsce: Agata Czyż

kategoria mężczyźni:

I miejsce: Tadeusz Sobala

II miejsce: Piotr Muras

III miejsce: Piotr Rozmus

 


Spotkanie z Mikołajem

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które nie uczęszczają do naszego przedszkola na Spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 9:00 w sali grupy „B”. Zapisy w sekretariacie placówki ( tel. 32 435 36 77 wew. 14) lub u wychowawców grup. Prosimy o dostarczenie paczki podpisanej imieniem i nazwiskiem.


Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”

8. i 14. listopada w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyły się półfinały Wojewódzkiego Konkursu „Nudna Matematyka”. Do półfinału przystąpili: Kaja Tomecka z kl. IV b oraz Rafał Bienioszek z kl. V. Rafał został finalistą konkursu! Gratulujemy!


Zaproszenie

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach,

serdecznie zapraszają na uroczystą akademię

 z okazji Dnia Górnika, która odbędzie się

4 grudnia 2017 r., o godzinie 10.00

w sali gimnastycznej ZSP nr 5 w Żorach.


Bal Karnawałowy

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców ZSP nr 5 w Żorach zaprasza na Bal Karnawałowy, który odbędzie się 13.01.2018 r. (początek godz. 19.00) w OSP w Warszowicach, przy akompaniamencie zespołu muzycznego OKEY. Cena biletu dla pary wynosi 170 zł, (w tym ciepłe dania, kawa, ciasto, zimna płyta, napoje bezalkoholowe). Zapisy, bilety oraz wszelkie informacje są dostępne pod numerami telefonu:
Barbara Winkler: 607 441 416
Marlena Włodarska: 600 298 561


Bezpieczeństwo Dzieci w Internecie

Bezpłatne porady i konsultacje dla Rodziców Uczniów ZSP nr 5 w Żorach. Dowiedz się w jaki sposób Twoje dziecko może bezpiecznie korzystać z urządzeń, aplikacji i usług. Szczegóły: https://mkomputer.pl/dzieci


Fizyka i robotyka w klasie V

24. października klasa V odwiedziła Pałac Młodzieży w Katowicach. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z fizyki i robotyki, które są organizowane dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Badacz Przyrody”. Programowali roboty, montowali czujniki światła i ruchu. Przeprowadzali także doświadczenia związane z odnawialnymi źródłami energii. Zajęcia zakończył wyścig robotów.


„Zima – trudny czas dla zwierząt”.

20.10.2017 r. uczniowie klasy III b uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych przygotowanych przez panią leśnik – Karolinę Palarczyk z Nadleśnictwa w Bielsku – Białej oraz pana myśliwego – Arkadiusza Waleczka. Lekcja rozpoczęła się od ciekawej prezentacji na temat lasu i jego mieszkańców.  Dzieci dowiedziały się ,w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają  w sen zimowy. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy zajęć dostali linijki oraz medale w kształcie zwierząt.  Serdecznie dziękujemy za piękne upominki. Była to bardzo pouczająca lekcja i ciekawe spotkanie z równie ciekawymi osobami.

Uczniowie klasy III b z wychowawczynią


ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 6.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30. Głównym celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji wstępnej dzieci.

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły na zebranie, które odbędzie się 13.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Głównym celem spotkania będzie przedstawienie wyników diagnoz wstępnych.


Code Week 2017r.

Od 15. do 23. października w Polsce obchodzony jest Tydzień Kodowania. Nasza szkoła również włączyła się w działania związane z programowaniem. Na lekcjach oraz na zajęciach z koła matematyczno – informatycznego uczniowie kodowali na platformie godzinakodowania.pl. Rozwiązywali łamigłówki oparte na motywach filmu „Vaiana i skarb oceanu„, tworzyli swoją wersję gry Minecraft oraz sterowali robotami Lightbot. Klasy IV b i V uczestniczyły także w warsztatach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach. W ramach zajęć uczniowie pisali długopisami 3D, tworzyli przestrzenne konstrukcje, sterowali dronem oraz programowali roboty, które poruszały się, świeciły oraz wydawały dźwięki w zależności od ustawionego kodu.


Wycieczka do Wrocławia

18 października 2017 r. uczniowie klasy III a i III b wraz z: p. Joanną Wojewodzic, p. Małgorzatą Mincer, p. Natalią Płonką oraz p. Sylwią Leszczyńską – Pyrek wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym punktem wyjazdu był pobyt w Afrykanarium oraz wrocławskie zoo, gdzie uczniowie mogli zobaczyć wiele gatunków zwierząt. Następnie zwiedzali Starego Miasto szlakiem krasnali. Podczas spaceru po mieście dzieci aktywnie szukały ukrytych skrzatów z sympatycznym panem przewodnikiem. W czasie wycieczki wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor.


ZMIANA TERMINU DYŻURU DYREKTORA

Dyżur dyrektora i wicedyrektora zostaje przeniesiony z poniedziałku (16.10.2017 r.) na wtorek (17.10.2017 r.)


Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”

28. i 29. września dwunastu uczniów z klas 4 – 7 uczestniczyło w I etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Nudna Matematyka”. Eliminacje odbywały się w salach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Śląskim. Z każdego rocznika udział brało około 200 uczestników, z tego ok. 20% uczniów awansowało do półfinału. Już sama wycieczka do Katowic i pisanie konkursu w salach wykładowych były niecodziennym wydarzeniem. Dla dwójki naszych uczniów I etap zakończył się sukcesem – Kaja Tomecka z klasy IV b oraz Rafał Bienioszek z klasy V będą reprezentować szkołę w listopadzie w półfinałowych zmaganiach. Trzymamy za nich kciuki!


Konkurs „Kakuro na wakacje”

Kilkoro naszych uczniów wzięło udział w konkursie organizowanym przez czasopismo „Świat Matematyki”. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu krzyżówki matematycznej Kakuro. Zadanie nie było trudne, ale czas na rozwiązanie krótki (termin wysyłania prac kończył się 15. września). Laureatkami konkursu nagrodzonymi przez czasopismo zostały: Zuzanna Ziebura i Zuzanna Muras z klasy VII oraz Anna Lajdamik z klasy V. Krzyżówkę poprawnie rozwiązało więcej uczniów, ale nie wszyscy wysłali rozwiązania do wydawnictwa. Zwyciężczyniom gratulujemy!


Ważne informacje dla rodziców w nowym roku szkolnym 2017/2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało publikację, w której zebrane zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz wyjaśniono, na czym polegają nowe rozwiązania zawarte w prawie oświatowym.

poradnik-dla-rodzicow