ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach 
ogłasza nabór do klasy I.

Do klasy  I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

  • dzieci 7 – letnie urodzone w 2014 r.,
  • dzieci 6 – letnie urodzone w 2015 r. – zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Druk do pobrania poniżej, lub w sekretariacie placówki, przy wejściu do szkoły i przedszkola oraz poprzez e – dziennik ( wiadomość wysłana do rodziców dzieci 6 – letnich).

Kandydaci spoza obwodu

W przypadku wolnych miejsc kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie od 01.03.2021r. do 23.04.2021r.  Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Żory. 
Druk wniosku dostępny w sekretariacie placówki, przy wejściu do szkoły i przedszkola, na stronie internetowej placówki oraz poprzez e – dziennik ( wiadomość wysłana do rodziców dzieci 6 – letnich).

HARMONOGRAM NABORU DO KLASY I OGÓLNODOSTĘPNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

LpRodzaj czynnościTermin
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I1.03.-23.04.2021
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym26.04.-27.04.2021
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych27.04.2021
4Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia28.04 – 29.04.2021
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30.04.2021
harmonogram naboru do klasy ogólnodostępnej na rok 2020/2021 spoza obwodu szkoły

Wszelkie informacje, dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem tel.: (32) 43 53 677 wew. 14, 605 844 045.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( tekst jednolity Dz. U. Z 2020  poz. 910 z późniejszymi zmianami),  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
  • Uchwała Nr 360/XXIX/17 z dnia 16 marca 2017r. Rady Miasta Żory w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych;
  • Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050.107/2021 z dnia 27.01.2021r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru  do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.