Przedszkole grupa C

Nazwa grupy: PSZCZÓŁKI
Grupa: 4,5 – latków

Wychowawcy: mgr BEATA KACZOROWSKA – MUCHA ( język angielski), mgr BEATA PETLAKOWSKA
Dyżur wychowawców:
Beata Kaczorowska – Mucha: środa 14.30 – 14.45
Beata Petlakowska: poniedziałek 14.30 – 17.00


Zebranie z rodzicami 03.06.2019 r.

Podsumowanie obserwacji końcowej

 1. Pedagogizacja – wychowawcy:

Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga dla swej efektywności pomocy i wsparcia szeregu instytucji, dlatego też przedszkole może liczyć na wsparcie ze strony: poradni psychologiczno – pedagogicznej, sądu rodzinnego, kuratora, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, władz miasta, Pogotowia Ratunkowego, instytucji opieki medycznej.

Procedury bezpieczeństwa w naszej placówce

 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych z dnia 27.03.2018
 • Procedura bezpieczeństwa online z dnia 27.03.2018
 • Regulamin dyżurów nauczycieli z dnia 28.03.2018
 • Procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć pozalekcyjnych z dnia 29.03.2018
 • Procedura Niebieskiej Karty z dnia 29.03.2018
 • Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli z dnia 29.03.2018
 • Polityka bezpieczeństwa z dnia 13.04.2018
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym z dnia 13.04.2018
 • Zestaw regulaminów BHP w ramach działań w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka zawodowego z dnia 27.04.2018
 • Instrukcja bezpieczeństwa ( przechowywanie i wydawanie kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń) z dnia 3.09.2018
 • Regulamin imprezy niemasowej organizowanej przez ZSP 5 z dnia 13.08.2018
 • Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki (wycieczek, wyjazdów, wyjść) z dnia 3.08.2018
 • Regulamin ochrony danych osobowych z dnia 6.07.2018
 • Regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego z dnia 8.03.2019

Przebieg spotkania:

 1. Podsumowanie obserwacji końcowej – wnioski do dalszej pracy.
 2. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.
 3. Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 – zakończony.
 4. Dyżur przedszkola w sierpniu – lista rezerwowa.
 5. Festyn – podziękowanie za pomoc w organizacji oraz udział.
 6. Przedszkole otwarte do końca czerwca. Prośba o zgłoszeniu dzieci, które wcześniej rozpoczną wakacje, w celu wcześniejszego przygotowania faktur.
 7. 21.06.2019 r. (piątek po Bożym Ciele) – zgłoszenie dzieci, które w tym dniu będą obecne w przedszkolu w celu zaplanowania ilości posiłków.
 8. Termin sierpniowego zebrania z rodzicami zostanie zamieszczony na stronie internetowej placówki.
 9. Termin składania deklaracji do świetlicy: 10.06.2019 r.
 10. W czerwcu nie odbywają się zajęcia alternatywne.
 11. Pożegnanie 6-latków: 13.06.2019 r. godz. 10:00, sala gimnastyczna.
 12. Bezpieczne wakacje – pogadanka.
 13. Karty pracy dla dzieci 5 i 6 -letnich.

MAJ – ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I krąg tematyczny: MOJA OJCZYZNA

Oczekiwane osiągnięcia dziecka:

wie, jakiej jest narodowości i że mieszka w Polsce, rozpoznaje symbole narodowe;

korzysta z mapy: rozpoznaje kontury granic Polski, wskazuje morze i góry;

wykonuje pracę plastyczną.

5-latki:

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach;
 • rozpoznawanie poznanych liter;
 • odczytywanie utworzonych z poznanych liter krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami;
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy;
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków;
 • wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Język angielski: Wprowadzenie słownictwa border, map, country, Poland, capital. Chinese whispers – utrwalenie poznanego słownictwa.

II krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa

Oczekiwane osiągnięcia dziecka:

 • doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
 • tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

5-latki:

 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia;
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy;
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych;
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód

Język angielski: Six balloons in the air” – nauka piosenki. Zabawa ruchowa przy piosence.

III krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Oczekiwane osiągnięcia dziecka:

 • budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt  owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
 • poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
 • wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
 • stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

5-latki:

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim;
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości;
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter;
 • wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce;
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

Język angielski: „The ants go marching” – zabawa ruchowa przy piosence.

IV krąg tematyczny: Bukiet prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Oczekiwane osiągnięcia dziecka:

 • uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
 • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
 • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych miłość.

5-latki:

 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia;
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, rozróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazów w prostych fonetycznie słowach;
 • rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy, odczytywanie i układanie sylab i krótkich wyrazów z poznanych liter;
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych kredką i mazakiem;
 • układanie przedmiotów w rytmy i szeregi, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych;
 • rozpoznawanie modeli monet o niskich nominałach;
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, przeliczanie elementów zbiorów;
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców.

Język angielski: „Celebrate Mother’s Day with Milo” – dziecko podejmuje próbę rozumienia bajki z kontekstu.

V krąg tematyczny: Z końca świata, czy zza ściany ściany, to przyjaciel nasz kochany

Oczekiwane osiągnięcia dziecka:

 • stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
 • doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
 • budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
 • rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

5-latki:

 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych);

 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego;

 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie;

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi);

 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę;

 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych;

 • odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych;

 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia;

 • zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi;

 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej;

 • określanie kierunków na kartce;

 • eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku;

 • wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek;

 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych

Język angielski: ”The more we get together” – zabawa ruchowa przy piosence.


Zajęcia alternatywne

Informujemy, że w czerwcu zajęcia alternatywne nie będą realizowane.


„Każdy ma jakiś talent”

W piątek 31. maja odbył się konkurs przedszkolny „Mam talent”. Do konkursu przystąpiły głównie dzieci ze starszych grup, chociaż były też odważne młodsze przedszkolaki. Dzieci zaprezentowały piosenki z dziecięcego repertuaru, ale również popularne przeboje znanych artystów estradowych. Niewątpliwą atrakcją był balet i akrobacje.  Wszyscy uczestnicy otrzymali wielkie brawa, dyplomy i upominki. 


„Guzikowe figle” 

W środę 29. maja odbył się koncert edukacyjny „Guzikowe figle”. Dzieci poznały kolejny instrument muzyczny – akordeon. Mogły zobaczyć i sprawdzić, w  jaki jest sposób jest wydobywany dźwięk. Zapoznały się z budową instrumentu i dowiedziały się, jakie są rodzaje akordeonów. Aktywnie słuchały wspaniałych utworów, takich jak: Liber Tango czy Polkę Dziadek z popularnej audycji „Lato z radiem”. 


Dzień Sportu

W ramach Tygodniowych Obchodów Dnia Dziecka w poniedziałek 27. maja przedszkolaki uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych oraz rywalizowały w zawodach sportowych. W myśl przysłowia „W zdrowym ciele, zdrowy duch” dzieci z wszystkich grup rozpoczęły dzień od solidnej rozgrzewki, aby następnie współzawodniczyć ze sobą na torze przeszkód. Po zawodach dzieci miały możliwość wzięcia udziału w wybranych przez siebie zabawach ruchowych, korzystając z przyborów sportowych i sprzętów na placu zabaw. 


Informacja

Informuję, że rozpoczęty 8.04.2019 roku strajk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5  zostaje zawieszony bezterminowo, począwszy od godz. 6.00 dnia 27. kwietnia 2019 r.

Wszystkim Rodzicom ZSP nr 5 w Żorach bardzo dziękuję za cierpliwość i wielką odpowiedzialność.

Dyrektor ZSP nr 5 w Żorach E. Krakowiak


Opłaty za kwiecień

W związku z organizacją pracy w Zespole Informuję, że faktury za kwiecień 2019 roku dla SP-5 i P-12 wydawane będą od 7 maja ( wtorek) 2019 roku. W związku z tym termin płatności za faktury zostaje wydłużony do 17 maja 2019 roku.


Poranek z „Rumcajsem”

28 marca dzieci  przedszkolne z grup B, C, D i E miały możliwość obejrzenia przedstawienia „Rumcajs” w MOK „Scena na Starówce” w Żorach. Przygody rozbójnika oraz jego żony Hanki i synka Cypiska ujęły dzieci żartobliwymi dialogami i wesołymi piosenkami. Spiskującym przeciwko Rumcajsowi Hrabii i Pajęczycy  na szczęście plan się nie powiódł i wszystko dobrze się skończyło. Hrabia musiał walczyć z rojem os, a Pajęczyca zaprzyjaźniła się z Hanką. Wspaniałe kostiumy, szczególnie Pajęczycy, wzbudziły zachwyt widowni i na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci.


Koncertowe powitanie wiosny

21 marca dzieci przedszkolne z wszystkich grup wzięły udział w koncercie edukacyjnym „Wiosna w dźwiękach puzonu”. W naszym przedszkolu gościli pan Paweł, akompaniujący na keyboardzie  i pan Łukasz, grający na puzonie.  Przedszkolaki zapoznały się z budową, brzmieniem i sposobami wydobywania dźwięków na puzonie. Dzieci klaskały i tupały w rytm znanych melodii, takich jak np.: główny motyw muzyczny do filmu „Star Wars” czy „Wiśniowy sad”. Gromkimi brawami dzieci podziękowały artystom za wspaniały koncert.


Dzień Bezpiecznego Internetu – dzień integracji

5 lutego 2019 r. odbył się dzień integracji – Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, m.in. poprzez zapoznanie się z bajkami przygotowanymi dla nich przez portal „Owce w sieci”. Każdy przedszkolak otrzymał również tematyczną kolorowankę.


Przedszkolaki w krainie teatru

W ostatni poniedziałek dzieci z wszystkich grup przedszkolnych, podczas wyjazdu do MOK w Żorach, obejrzały musical  „O małej syrence w niejednej piosence” przygotowane przez artystów Teatru Moich Marzeń z Chorzowa. Dzieci jeszcze raz przypomniały sobie przygody niesfornej córki króla mórz i oceanów – małej syrenki Vivien i jej przyjaciela Kraba. Wspaniałe przedstawienie pełne melodyjnych i wpadających w ucho piosenek, oszałamiających kostiumów i żywiołowej gry aktorskiej z pewnością na długo zostanie w pamięci przedszkolaków. Bajka oprócz niezapomnianych wrażeń wizualnych i muzycznych niosła ze sobą również ważne przesłanie – by rodzice nie pozwolili, by ich dorastające dzieci, poszukujące własnej drogi w życiu, oddaliły się od nich, bo odnalezienie drogi powrotnej bywa bardzo trudne. Zachwycające, zrealizowane z rozmachem przedstawienie, przeniosło wszystkich uczestników w magiczną podróż do krainy baśni, bawiąc i ucząc.


Dzień gier planszowych

Po balu karnawałowym nadszedł czas na nieco spokojniejszą, ale jakże emocjonującą rozrywkę. 30 stycznia 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się dzień gier planszowych. Dzieci przyniosły z domów swoje ulubione gry planszowe: poznały radość płynącą ze współzawodnictwa, różnorodność gier planszowych oraz zasady korzystania z nich. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyły we wspólnej zabawie.


Bal karnawałowy

29 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrane w przepiękne i pomysłowe stroje, uczestniczyły we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych. Podczas balu miał również miejsce pokaz baniek mydlanych, który sprawił przedszkolakom wiele radości. Jeden z klaunów zaprezentował dzieciom magiczne sztuczki. Na zakończenie balu na każdego przedszkolaka czekały karnawałowe upominki.


Dzień plasteliny

8 stycznia 2019 r. odbył się dzień plasteliny. Była to jedna z inicjatyw dzieci, która została we wrześniu zaproponowana przez przedszkolaków. W tych dniach dzieci lepiły z plasteliny różnorodne modele przestrzenne.


Wigilijka w przedszkolu

W bożonarodzeniową atmosferę wprowadziła nas wigilijka, w której brały udział wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy. Przed spożyciem świątecznego obiadu miało miejsce kolędowanie oraz składanie życzeń. Celem wspólnego spożywania posiłku było integrowanie społeczności przedszkolnej oraz kultywowanie tradycji.


Wizyta Świetliczaków

W przedświątecznym czasie grupę odwiedziły ,,Świetliczaki”, które wręczyły dzieciom oraz wychowawczyni bożonarodzeniową kartkę ze świątecznymi życzeniami.


Spotkanie z policjantami (kolorowanie Sznupka)

18.12.2018 r. przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III uczestniczyły w akcji kolorowania Sznupka – maskotki policyjnej. Uczestnicy zebrali się na korytarzu na I piętrze, na które przybyli policjanci. Opowiedzieli oni dzieciom o numerze alarmowym oraz o tym, w jaki sposób go zapamiętać. Po krótkiej pogadance na temat bezpieczeństwa dzieci przystąpiły do kolorowania Sznupka. W owej akcji uczestniczyła również Katarzyna Stolarek, której zadanie polegało na przeliczeniu wszystkich uczestników akcji.


Spotkanie z Mikołajem

06.12.2018 r. w przedszkolu pojawił się długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Pomimo braku śniegu przybył do przedszkola, by spotkać się z dziećmi. Na wizytę Mikołaja przedszkolaki oczekiwały z ogromną niecierpliwością. Spotkanie z niezwykłym gościem minęło w bardzo miłej atmosferze i sprawiło dzieciom wiele radości. Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Dużym zaskoczeniem dla Mikołaja było to, że w tym roku również i on dostał od dzieci prezent. Ogromnie cieszymy się z tego, że Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z naszego przedszkola i z niecierpliwością oczekujemy na jego wizytę za rok.


,,Dzień farb”

30.11.2018 r. w przedszkolu to,,Dzień farb”. Dzieci miały możliwość tworzenia prac plastycznych z użyciem farb oraz różnorodnych akcesoriów typu wałki, patyczki, sznurki, folia bąbelkowa, gąbki. Największą atrakcją dla przedszkolaków było malowanie palcami, poprzez które dzieci wzbogacały swoje doświadczenia sensoryczne.


Spotkanie z pielęgniarką

27.11.2018 r. odbyło się spotkanie z pielęgniarką pracującą w naszym Zespole – p. Danutą Adamczyk, która zaprezentowała dzieciom podstawowe akcesoria medyczne, znajdujące się w gabinecie pielęgniarki. Głównym celem spotkania było podsumowanie programu ,,Śmiało rozmawiamy dla zdrowia dzieci”.


Pszczółki dla Niepodległej

W dniu 9. listopada 2018 r. o godz. 9.30 odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców „Śpiewamy i tańczymy dla Niepodległej”. Wszystkie dzieci w tym dniu były odświętnie ubrane, dumnie prezentując barwy narodowe. Dzieci pochwaliły się wiedzą o polskich symbolach narodowych zdobytą w trakcie minionego tygodnia. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „Nasze polskie ABC” i zatańczyły nasz regionalny śląski taniec – „Grozik”. Następnie wspólnie z rodzicami wykonali różnymi technikami prace plastyczne w grupach – godło Polski. Dziękujemy rodzicom za przybycie i aktywny udział w zajęciach.


Sukces w Powiatowym konkursie piosenki patriotycznej i żołnierskiej

23.10.2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbył się ,,Powiatowy konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze przedszkole w konkursie reprezentowała solistka Hanna Maryńczak z gr. ,,B”, duet: Amelia Balcarek i Hanna Olszewska z gr. ,,C” oraz zespół w skład którego wchodziły dzieci z gr. ,,D”: Kamila Dąbrowska, Marcelina Kocon, Ewa Wóltańska oraz dzieci z gr. ,,E”: Wanessa Paraluk, Weronika Szymala oraz Juliana Wóltańska. Dziewczynki na wielkiej scenie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. W kategorii soliści I miejsce zajęła Hanna Maryńczak, zaś duet reprezentujący nasze przedszkole zajął w swojej kategorii III miejsce. Gratulujemy!


Muzyczne spotkanie

„Klarnetowe nutki na jesienne smutki” to tytuł koncertu, który odbył się w naszym przedszkolu 18 października. Dzieci zapoznały się z budową, brzmieniem i sposobami wydobywania dźwięków na klarnecie. Muzycy, pani Beata (akompaniament na keyboardzie) i pan Paweł (klarnet) wykonali wiele znanych standardów muzycznych, takich jak: Habanera i Pieśń Torreadora z opery „Carmen” G. Bizeta oraz Polkę Dziadek i Polkę Śmieszkę. Przedszkolaki doskonale się bawiły podczas koncertu. Skakały, klaskały, maszerowały i śmiały się w rytm klarnetowych nutek. 


Jesienne skarby natury

17 października w naszym przedszkolu odbył się dzień integracji. Przedszkolaki z grup B, C, D i E wyruszyły do pobliskiego parku na poszukiwania skarbów Pani Jesieni. Podczas wyprawy dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie, zbierały kolorowe liście, żołędzie i kasztany. Zebrany materiał przyrodniczy posłużył do wzbogacenia przedszkolnych kącików przyrodniczych.  


Przedstawienie w przedszkolu

28 września w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie „Pod starym Wawelem przygód bez liku – legenda o złym smoku i dobrym szewczyku”. Pełna humoru i zabawnych dialogów opowieść wywoływała żywiołową reakcję wśród publiczności. Dzięki spektaklowi dzieci dowiedziały, że każdemu trzeba dać drugą szansę. Dzieci z ciekawością i rozbawieniem oglądały barwne postaci we wspaniałych kostiumach.


Przedszkolaki w Zagrodzie Żubrów

24 września Misie i Pszczółki, odwiedziły Zagrodę Żubrów w Pszczynie. Chociaż pogoda spłatała nam figla i dzień przywitał nas chłodem, w wesołych nastrojach pojechaliśmy do Pszczyny. Przedszkolaki zobaczyły nie tylko króla Zagrody – żubra, ale również wiele innych zwierząt zamieszkujących polskie pola i lasy, takich jak jelenie, sarny, owce, króliki i lisy. Dzieci poszerzyły również swoją wiedzę na temat największych i najgroźniejszych zwierząt żyjących w Polsce, takich jak niedźwiedzie, wilki i dziki. Mogły zobaczyć drapieżne i rzadkie gatunki ptaków oraz drobniejszych zwierząt mieszkających w naszych lasach. Podczas projekcji filmu w technologii 3D przedszkolaki zapoznały się z historią żubra w Pszczynie. Pełni niezapomnianych wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę wróciliśmy do przedszkola.


Z bezpieczeństwem na Ty

17 września wszystkie dzieci przedszkolne wzięły udział w spotkaniu z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Zaproszeni goście przypomnieli przedszkolakom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszystkim dzieciom bardzo spodobał się interaktywny film pt. „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba„. Film w zabawny sposób prezentował różne sytuacje na drodze, a główny bohater udzielał rad, wskazując właściwe zachowania. Przedszkolaki dowiedziały się również, jak odróżnić prawdziwego policjanta od kogoś, kto się pod niego „podszywa”. Zobaczyły mundur i wyposażenie, jakim dysponuje każdy policjant. Przedszkolaki słuchały policjantów z niezwykłym zainteresowaniem i uwagą.