Aktualności marzec 2018


UWAGA

Ze względu na trwające prace termomodernizacyjne i budowę bieżni informujemy, że dzieci, które przebywają na terenie wokół budynku ZSP nr 5 w Żorach (szczególnie te, które korzystają z boiska po zajęciach), winny przebywać pod stałą opieką osób dorosłych. Za utrudnienia przepraszamy.


Zebranie z rodzicami

Zapraszamy Rodziców uczniów szkoły podstawowej na zebranie, które odbędzie się 19.03.2018 r., o godz. 17.00.


Dzień Otwarty w przedszkolu

Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi nieuczęszczającymi do przedszkola na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 15 marca 2018r. (tj. czwartek) w godz. 14.00-16.30. Celem dnia otwartego jest ułatwienie dziecku przekroczenia progu przedszkola, umożliwienie rodzicom i dzieciom poznania nowego środowiska oraz obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu placówki. Odwiedzających przedszkole prosimy o zabranie ze sobą obuwia zmiennego.


Konkurs Poezji Twórczości Własnej

W lutym odbył się Konkurs Poezji Twórczości Własnej „Kropla mej duszy odcienie miłości”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Szuscu.  Celem konkursu było rozwijanie twórczości poetyckiej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych województwa śląskiego, a także  pobudzenie zamiłowania do poezji jako dziedziny sztuki. Naszą szkołę reprezentowała Martyna Hanusek z klasy 4 B i świetnie się spisała, ponieważ zajęła I miejsce w kategorii wiekowej dzieci od 10 – 12 lat. Gratulujemy!


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach – dzieci obwodowe

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018 /2019 odbywa się zgodnie z zasadą, że rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły dokonują zapisu dzieci w szkole w formie  ”Zgłoszenia do obwodowej Szkoły Podstawowej nr 5”. Dzieci obwodowe mają zapewnione miejsce w szkole, a przyjmowanie ich do szkoły odbywa się z urzędu przez cały rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji nowego roku szkolnego preferowany termin zgłoszenia dzieci obwodowych: 5.03. – 26.03.2018.


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach – dzieci zamieszkujące poza obwodem

W przypadku wolnych miejsc w szkole, na wniosek rodziców odbywa się rekrutacja dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Rodzice składają  „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu szkoły” wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są do szkoły na podstawie następujących kryteriów i punktacji:

1) Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – pkt. 10

2) W obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspomagające rodziców w sprawowaniu opieki nad kandydatem – pkt. 5

3) Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – pkt. 5

UWAGA:  Formularze wniosku i właściwe oświadczenia dostępne są w sekretariacie Zespołu.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM – DZIECI SPOZA OBWODU

Nabór do szkoły dzieci spoza obwodu w roku szkolnym 2018 / 2019 odbywa się zgodnie z harmonogramem:

1) Termin składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym art. 149 ustawy prawo oświatowe – 4.04 – 24.04.2018;

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 25.04 – 28.04.2018;

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 15.05.2018;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 17.05. – 22.05.2018;                                                                                 

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów –28.05.2018.

UWAGA: Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 1. Termin składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym art. 149 ustawy prawo oświatowe – 25.05 – 08.06.2018;

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 14.06.2018;

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 29.06.2018;

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 02.07 – 06.07.2018;                                                                                    

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów – 08.08.2018.


Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2018 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żory, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru, który podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 19.02.2018 r. do 26.02.2018 r.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola w Żorach lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne są na portalu dla rodziców www.zory.przedszkola.vnabor.pl.

ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Żory.

 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  do przedszkola prowadzone jest w formie elektronicznej i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

 4. Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.

 5. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej ( max 3 ). Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich żorskich placówek przedszkolnych oraz warunkami organizacyjnymi. Szczegółowe informacje o przedszkolach można znaleźć w ofercie przedszkola na stronie www.zory.przedszkola.vnabor.pl  oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:

 1. elektronicznie na stronie internetowej: Żory www.zory.przedszkola.vnabor.pl,
 2. w formie papierowej (formularze dostępne w przedszkolach).

Wypełniony wniosek:

 • podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga!
Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola I wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.

 2. Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.

 3. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada numer PIN.

 4. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu

 1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 2. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.

 3. Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w Internecie.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

 2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Żory przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

 1. W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.

 2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.

 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Krok 8 – Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 2. wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,

 3. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. W postępowaniu uzupełniającym rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

 3. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żory.

 4. W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Żory. W tym przypadku Prezydent pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

Rekrutacja w Żorach oparta jest dodatkowo o następujące dokumenty:

Zarządzenie Nr 166A/2018 Prezydenta Miasta Żory z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia elektronicznego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory Załącznik nr 1..

Uchwała Nr 359/XXIX/17 Rady Miasta Żory z dnia 16 marca 2017r – w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Żory, określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznawania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Źródło: http://bip.zory.pl/?c=16815


Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018 / 2019

Informujemy, że od 19.02.2018r. (godz. 8.00) do 26.02.2018 r. (godz. 15.00) rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej Deklaracji o kontynuacji lub rezygnacji, którą można pobrać w sekretariacie placówki lub u wychowawców w grupach. Wypełnione „Deklaracje…” należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie placówki lub u nauczycielek w grupach.

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach od 6.03.2018r. ( godz. 8.00) do 20.03.2018r. (godz. 15.00).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składany jest przez rodziców/prawnych opiekunów:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.zory.przedszkola.vnabor.pl (po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i złożyć go w terminie rejestracji tj. 6 – 20.03.2018 r. w przedszkolu pierwszej preferencji),
 • można również pobrać w sekretariacie placówki wniosek w wersji papierowej do wypełnienia ręcznego i złożyć go w terminie rejestracji tj. 6 – 20.03.2018 r. w przedszkolu pierwszej preferencji.

HARMONOGRAM NABORU

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

19.02.2018 godz.8.00

26.02.2018 godz.15.00

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

06.03.2018 godz.8.00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

06.03.2018 godz.8.00

20.03.2018 godz.15.00

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

20.03.2018 godz.15.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców:

17.04.2018 godz.8.00

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

17.04.2018 godz.8.00

23.04.2018 godz.15.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

26.04.2018 godz.8.00

Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców

07.05.2018 godz.8.00

Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

07.05.2018 godz.8.00

14.05.2018 godz.15.00

Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

14.05.2018 godz.15.00

Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

23.05.2018 godz.8.00

Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

23.05.2018 godz.8.00

28.05.2018 godz.15.00

Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

30.05.2018 godz.8.00


Dyżur przedszkoli w czasie wakacji 2018

Dyżur w czasie wakacji letnich w 2018 r. będą pełnić wyznaczone przedszkola. Zapisy odbywać się będą od 7 maja do 30 maja 2018 r. ( lub do chwili zapełnienia się wolnych miejsc), bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu. Zapisów należy dokonać osobiście. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na dyżur jest ograniczona.

Lipiec:

 • Przedszkole nr 6 – Kleszczów, ul. Pszczyńska 6
 • Przedszkole nr 8 – Rogoźna, ul. Wysoka 13
 • Przedszkole nr 12 – Baranowice, ul. Strażacka 6
 • Przedszkole nr 19 – os. Powstańców Śl.
 • Przedszkole nr 22 – os. Korfantego
 • Przedszkole nr 23 – os. Pawlikowskiego

Sierpień:

 • Przedszkole nr 4 – ul. Słoneczna 2
 • Przedszkole nr 5 – os. 700-lecia
 • Przedszkole nr 9 – Rowień, ul. Rybnicka 226
 • Przedszkole nr 13 – os. Ks. Władysława
 • Przedszkole nr 16 – os. Sikorskiego
 • Przedszkole nr 17 – Rój, os. Gwarków